Deuel

sb. devilVariants: deofel; deofell, diuel, dyeuel, dewill, dewle, dwylle; deouele, diefles, gen., dieule, dat., deofles, pl.; defless, deoules, deoflen, deflen, deoflene, gen. pl.Etymology: Anglo-Saxon déofol; Latin diabolus (Vulg.); Greek διάβολος; cf. Old High German diufal (Otfrid).