Greten

v. to weepVariants: greete, gret, groten, gretande, pr. p., gretand, gret, pr. s., gret, pt. s., grete, grete, pp Etymology: Anglo-Saxon grǽtan (grétan ), pt. grét (pl. gréton ), pp. gréten : Icelandic gráta
v. to saluteVariants: gret, imp. s.greteth, pl., grette, pt. s., grette, pl., gretten, gret, ppEtymology: Anglo-Saxon grétan, to approach (also ge-grétan ), pt. grétte, pp. gréted : Old Saxon grótian; cp. Old High German gruazen (Otfrid).