Mountein

sb. mountainVariants: montaine, montain, montaigne, mountaigneEtymology: Anglo-French mountaygne; Late Latin montanea, ‘locus montanus'.